Наш адрес: г. Киев, ул. Прорезная 8
e-mail: osvita4@yandex.ua
(063) 721-42-90
(095) 687-23-77
(067) 782-35-41

Клиентам

ДОГОВІР НА НАВЧАННЯ

(договір публічної оферти)

 м.Київ “____”____ 2020р.

ЗАМОВНИК: в особі (П.І.Б.) _______________________________________________________________________________,

якому не виповнилось 18 років, в особі “Протеже” _____________________________________________________________,

що діє на підставі заяви , з одного боку, і


ВИКОНАВЕЦЬ: ПП “Навчальний Центр “Освіта без кордонів”, далі “ Центр”, в особі директора Кузьменко Г.І., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, далі “Сторони”,

уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Замовник” доручає, а “Центр” бере на себе зобов’язання провести навчання “Замовника”, далі “Студента”, з курсу “Іноземна філологія”. Інформація про курси розміщена за адресою в домені http://osvita-bez-kordoniv.com.ua

( ______________________________________мова, рівень/пів рівня _____________)

1.2 Навчання за даним Договором виконується у відповідності до розроблених “ Центром” програм, після засвоєння яких “Студент” отримує свідоцтво (сертифікат) із зазначенням відповідного мовного рівня.


 1. ТЕРМІН НАВЧАННЯ

2.1 Термін навчання залежить від обраного рівня/пів рівня, який вивчає група, розкладу занять групи та кількості осіб у групі. Для повного одного рівня/пів рівня, якщо у групі 6-5 чол.= 96 академічних годин / 48 а.г., , 4-3 чол.= 88а.г.44 а.г., , 2чол.=80а.г./40 а.г. (складає орієнтовно ____________________________ навчальні місяці).

 

 1. ОПЛАТА НАВЧАННЯ

3.1 Оплата здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок “ Центру”або підприємства, яке веде сумісну діяльність з “ Центром” щодо проведення навчання , або готівкою через касу “ Центру” не пізніше початку першого заняття того навчального місяця, який оплачується.

3.2 Вартість навчання визначається відповідно до діючих тарифів і/або інших умов оплати, які публікуються за адресою в домені http://osvita-bez-kordoniv.com.ua

(Оплата за курс складає:________________________ грн. У т.ч. за навчальний місяць - ______грн. ;

3.3 Оплата здійснюється згідно рахунка-фактури або на підставі цього договору або усної домовленості.

3.4 Умови повернення оплати:

 • до початку занять у розмірі 100% від внесеної суми

 • за оплачені наперед місяці повернення здійснюється в розмірі 80% від внесеної суми

 • за розпочатий навчальний місяць оплата не повертається.

4. УМОВИ НАВЧАННЯ

4.1 Зарахування на навчання у “ Центр” здійснюється після повної або часткової оплати (аванс).

4.2 Заняття починаються з моменту сформування групи (2-6 чоловік) .

4.3 Заняття проводяться за рішенням “ Центру” : на території “ Центру” або дистанційно онлайн.

4.4 Заняття проводяться згідно графіка занять. Питання проведення занять у святкові дні вирішується “ Центром”, а в неробочі дні вирішується “Сторонами” спільно.

4.5 Час навчання складає 2 академічні години у день навчання.

4.6 Якщо в процесі навчання зясовується неминучість одержання негативного результату або недоцільність подальшого проведення навчання з вини “Студента”, “ Центр” має право призупинити його, поставивши про це до відома “Замовника” у триденний термін після зупинки. У цьому випадку сторони зобовязані у пятиденний термін розглянути питання про доцільність продовження навчання.

 1.  
  1. Пропуск занять:

 • у випадку пропуску “Студентом” від 3 до 6 занять поспіль з поважної причини (хвороби),що підтверджується відповідними документами, “Студенту” призначається одне безкоштовне заняття (не більше 2 академічних годин), інші варіанти – в залежності від кількості пропущених годин – вирішується “ Центром”.

 • у випадку пропуску “Студентом” більше шести занять поспіль із поважної причини (хвороби) , що підтверджується відповідними документами, “Студенту” пропонується пройти пропущений матеріал у повному обсязі з іншою групою (за умови її наявності).

 • якщо поважна причина не підтверджена відповідними документами, “Студент” має право отримати індивідуальне заняття (до 4 академічних годин) за пільговою ціною.

 • разовий пропуск занять не несе за собою фінансової компенсації з боку “Центру”, проте студент може претендувати на надання інформації з пропущеного заняття.

4.8 “Центр” залишає за собою право на свій розсуд відміняти заняття з наступним перенесенням його на інший день, який встановлюється за згодою сторін .

4.9 У випадку зменшення кількості людей у групі відповідно зменшується тривалість навчання у навчальному місяці або оплата за навчання здійснюється по тарифікації для відповідної чисельності або заняття цієї групи призупиняються до її 100% наповнюваності.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 “Центр” зобов’язується забезпечити “Студентові” оптимальні для отримання знань з цієї галузі умови навчання, які відповідатимуть діючим навчальним програмам, та забезпечити “Студента” відповідними методичними матеріалами, розробленими викладачами “Центру” та передбаченими угодою навчальними посібниками в електронному форматі і аудіо- та відеопродукцією (якщо в такій є навчальна необхідність).

5.2 “Студент” зобовязується дотримуватися умов цього “Договору”.

5.3 “Студент” зобовязується добросовісно виконувати вимоги програми навчання, викладачів та умов цього “Договору”. Не допускати дій, направлених на зрив навчального процесу, не заважати засвоєнню матеріалу заняття іншим студентам, не спричиняти ускладнень щодо роботи викладачів, керівництва. Дотримуватися правил моралі та добропорядної поведінки у відносинах з іншими студентами, викладачами та адміністрацією.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 За несвоєчасне внесення коштів за навчання “Студент” несе відповідальність у розмірі 0,1% від суми оплати за 1 місяць навчання з даного курсу за кожен день прострочки.

6.2 За псування навчального обладнання “Студент” несе відповідальність згідно чинного законодавства.

6.3 За аморальну, протиправну поведінку, систематичні пропуски та у випадку, зазначеному у пункті 4.6 цього “Договору”, “Студент” може бути відрахованим без повернення сплачених за навчання коштів.


7. ФОРС-МАЖОР

7.1 До форс-мажорних обставин, які можуть мати вплив на виконання “Сторонами” своїх обовязків за даним договором, відносяться обставини непереборної сили або обставини надзвичайного характеру, які “Сторони” не мали змоги передбачити або попередити необхідною мірою. Про виникнення форс- мажорних обставин “Сторони” повідомляють одна одну письмово в 10 денний термін, підтверджуючи це відповідними документами.

7.2 У випадку настання форс-мажорних обставин термін виконання зобов’язань за даним “Договором” пролонгується на термін дії форс-мажорних обставин або зміни на краще їх наслідків; у протилежному випадку цей “Договір” підлягає розірванню у зв’язку із неможливістю його виконання.


8. ТЕРМІН ТА ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1 Після закінчення терміну навчання, який передбачений програмою навчання, “Договір” та дія договору припиняється.

8.2 “Договір” може бути розірваним з ініціативи “Студента” у випадку:

- хвороби або настання інвалідності “Студента”, які перешкоджають подальшому навчанню.

- грубого порушення “Центром” своїх зобовязань за даним “Договором”.

8.3 “Договір” може бути розірваним з ініціативи “Центру” у випадках, передбачених пунктами 5.2, 5.3, 6.3 даного “Договору”.


9. ІНШІ УМОВИ

9.1 Даний “Договір” укладається у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін або акцептується як договір публічної оферти без підпису письмового примірника “Договору” “Сторонами” після внесення проплати “Студентом”.

9.2 У випадках, не передбачених даним “Договором”, сторони керуються чинним законодавством.

9.3 Після підписання або акцептування даного “Договору” всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного “Договору”, втрачають юридичну силу.

9.4 Усі виправлення за текстом даного “Договору” мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.


ЗАМОВНИК

ПІБ_______________________________

_________________________________

Паспорт____________________________

виданий____________________________

_________________________________

Адреса:____________________________

_________________________________

Тел. ______________________________

Viber ____________________________

e-mail: ____________________________


Підпис Замовника* _______________

ПП “Навчальний центр “Освіта без кордонів”


Місцезнаходження: юр.адреса: м.Київ, бульв.Тараса Шевченка,14

 Код ЄДРПОУ: 31905340

Рахунок ‎UA503807750000026007056113590

ПАТ КБ«Приват Банк» м. Києва

МФО 380775

viber 063 721 42 90

тел.: 067 782 35 41, 095 687 23 77

e-mail: officeobk8@gmail.comДиректор Кузьменко Г.І.__________

 

* - Цим підписом підтверджую згоду (надаю дозвіл) на обробку та зберігання моїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України


__________________________________________________________________________Клиенты учебного центра иностранных языков киев «Образование без границ»:

 • Молодые и успешные люди, которые изучают иностранные языки для карьерного роста;
 • Студенты, школьники старших классов;
 • Слушатели, которые готовятся к сдаче экзаменов на получение международных сертификатов по английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, китайскому языку (TOEFL, FCE, IELST,KET, PET, DELF/DALF, DELE... )
 • Компании, которые нуждаются в сопровождении переводчиков на переговорах и переводах документации;
 • Студенты, аспиранты, которым необходим перевод научных работ;
 • Издательства, газеты и журналы, которые переводят материалы;
 • Обычные граждане, которые изучают иностранные языки для саморазвития и самоусовершенствования
 • Среди корпоративных клиентов нашими слушателями являются работники министерств, инвестиционных, фармацевтических, строительных компаний, юридических фирм, рекламных и страховых агентств, медицинские работники, работники банков, госслужащие и другие категории.
 • Иностранные граждане, изучающие русский и украинский языки.
 • Молодые и успешные люди, которые изучают иностранные языки для карьерного роста;
 • Студенты, школьники старших классов;
 • Слушатели, которые готовятся к сдаче экзаменов на получение международных сертификатов по английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, китайскому языку (TOEFL, FCE, IELST,KET, PET, DELF/DALF, DELE... )
 • Компании, которые нуждаются в сопровождении переводчиков на переговорах и переводах документации;
 • Студенты, аспиранты, которым необходим перевод научных работ;
 • Издательства, газеты и журналы, которые переводят материалы;
 • Обычные граждане, которые изучают иностранные языки для саморазвития и самоусовершенствования
 • Среди корпоративных клиентов нашими слушателями являются работники министерств, инвестиционных, фармацевтических, строительных компаний, юридических фирм, рекламных и страховых агентств, медицинские работники, работники банков, госслужащие и другие категории.
 • Иностранные граждане, изучающие русский и украинский языки.
 

Рекомендации наших корпоративных заказчиков  поситивших наши иностранные курсы в киеве

 

Shell Retail UkraineПредставительство «ШеффлерАвтомотивАфтермаркет ОХГ» в Украине                                                  

Страховая компания «Гарант-Система»Банк Форум 

«Шеффлер КГ» Представительство в Украине 

 

 

 

Новости
На время карантина - уроки онлайн, скидка -50%!

На время карантина мы переходим на дистанционное обучение и режим работы

Отправить

Отменить

    

Отправить

Отменить

Яндекс.Метрика